Visum till Skaune

Fyll i allting noggrant. Ofullständigt ifylld ansökan behandlas ej. Kontrollera att Du innehar föreskriven behörighet. Information om Skånevisum kan rekvireras från närmaste turistråd.

Namn:
Adress:
Postadress:
Email:
Telefon:
Personnummer:
Civilstånd:
Yrke:
Månadslön:
Bilägare: Jau Naj
Bilnummer:
Reseledares namn:
Storlek po hossor:
Storlek po böjsor:
Hårfarj:
Ögonfarj:
Favoritfarj:
Kön: Påg Tös Vet ente

Syfte med besöket i Skåne
(markera med kryss ditt ålahue)

Studier av:

Det vackra folket
Den välklingande dialekten
Det välmående landskapet
Kongress/konferens
Go mad
Ta opp bedor
Bygga broar
Eda röugad ål
skuda louftgeväur
Bonnakalaus
Skyttetäuvling

Kontrolluppgifter: JAU / NAJ
Haur ni returbiljett him ti Norrland?
Haur ni vaurit i Skaune tidigare?
Haur ni plauner po att stanna i Skaune?
Haur ni eller haur ni hatt antiskaunska åsikter?
Haur ni plauner po att störta Skaunepartiet?
Förvarar ni Era mögia hossor i en plastpusse under Er vistelse i Skaune?
Haur ni licens för att framföra rullebör?
E du en klydderöv?
Eder ni spiddekauga?
Dricker ni bir?

Härmed försäkrar jau på heder och samvete att uppgifterna ovan e riktia:

 Ja det gör jag  Dautum:

Är det något ni undrar över är det helt naturligt.

Egna kommentarer:

Skriv genast ut och skicka eller lämna till närmaste turistråd!

[Tillbaka till VSKF.SE]